ایسپله یه مرگ

اباذرغلامی و امیر بدر طالعی واستی


ایسپله یه

مرگ

آدمی چیسه

کولی

کولی میره

دریا نیمیره

مرگا بوگو

زرشک !


واگردان فارسی :


به گربه ماهی (ماهی سبیلو یا سَبَلو ) می ماند

مرگ

آدمی چیست

ماهی ریز و کوچک

ماهی کوچک می میرد

[اما] دریا نمی میرد

به مرگ بگو

بیلاخ !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید