بئن (بریدن) Bən

صرف فعل گیلکی بئن/ فارسی بریدن

گویش شرق گیلان؛ کلاچای

 

¤ ماضی ساده (بریدم …)

 مثبت : ببئم (bebəm) ببی (bebi)  ببه ببیم ببین ببئن

 منفی : نبئم (nebəm)  نبی  نبه  نبیم  نبین  نبئن

———————————

¤ ماضی استمراری (می بریدم …)

 مثبت :  بئم (bəm)  بئی   بئه   بئیم   بئین   بئن

منفی :  نبئم (nebəm)  نبئی   نبئه   نبئیم   نبئین   نبئن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می بریدم …)

مثبت : بئه دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : بئه دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ ماضی تمنایی (می بریدم …)

 مثبت : بئه نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : بئه ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

———————————

¤ ماضی نقلی ( بریده ) »  ببئه

———————————

¤ ماضی بعید (بریده بودم …)

مثبت : ببئه بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /   بین / بؤن

منفی : نبئه بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (بریده باشم …)

مثبت : ببئه بۊم/ بی/  بۊ/  بیم/  بین/   بۊن

منفی : نبئه بۊم/ بی/  بۊ/  بیم/  بین/   بۊن

———————————

¤ ماضی نقلی مستمر ?

مثبت : ببئه دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

منفی : ببئه ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

———————————

¤ ماضی ابعد ?

مثبت : ببئه دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

منفی : ببئه ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

———————————

¤ مضارع اخباری (می بُرم …)

 مثبت : بینم (binəm)  بینی   بینه    بینیم  بینین   بینن

 منفی : نبینم (nebinəm)  نبینی  نبینه  نبینیم  نبینین  نبینن

———————————

¤ مضارع التزامی (ببرم …)

 مثبت : ببینم(bebinəm)  ببینی  ببینه  ببینیم  ببینین ببینن

 منفی : نبینم (nebinəm) نبینی  نبینه  نبینیم  نبینین نبینن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم میبرم …)

 مثبت : بئه  درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : بئه دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر  :  ببین   (ببر)
¤ فعل نهی :  نبین   (نبر)

یک پاسخ ارائه کنید