باحال تؤر

بی تو ، تِه اَمرَ گب زئن درم

بی من ، مِه اَمرَ…

مِه مانَستن نیدائی تا هسا

ایتا اَجور باحال ِ تؤر

 

واگردان فارسی :

 

بی تو ، دارم با تو حرف می زنم

بی من ، با من…

مثل من ندیده ای تا کنون

دیوانه ای این چنین باحال

 

یک پاسخ ارائه کنید