بازارمج

ورف
اوداشته
دِه ولانشته
سرمایی
ویشتر جَه هَن
فکّه بَنه
می خانه مِن
می جانَ مِن
ولکِم دانِه
بازارمجم
سودا رِه واَ
بازار بشم

 

معنی کلمات:

اوداشته: بند آمده
ولانشته: نگذاشته
فکّه: لانه
ولکم: شاید هم
دانِه: می داند
بازارمج: دستفروش روستایی
سودا: خرید و فروش

یک پاسخ ارائه کنید