بازی ها و نمایش های سنتی گیلان

انجام تحقیقات و برنامه ریزی برای مستندسازی و مکتوب کردن میراث نانوشته روستایی گیلان، اعم از معنوی و مادی، از مهم ترین وظایف موزه میراث روستایی گیلان محسوب می شود.

چاپ و نشر آثار تحقیقی در این زمینه ها پیوند نوجوانان، جوانان و نسل های آینده را با میراث فرهنگی پیشینیان خود برقرار و مستحکم می کند.

****************************

زیر نظر : محمود طالقانی

ناشر :رشت، نشر فرهنگ ایلیا،١٣٨۶

یک پاسخ ارائه کنید