باهار پاماله

پئیز

ولکانَ فوکودان دره

تا باهارِ پامالَه

واپوشانه

 

واگردان فارسی :

 

پائیز

برگ ها را فرو می ریزد

تا جای پای بهار را

بپوشانَد

 

 

یک پاسخ ارائه کنید