بذر آهن

زنگ زدیم
زمانی که
بذر آهن
باغچه ها را
سرد کرد
سرد ِسرد

گیلکی:

موران بزه ییم
جه هو زمات کی
آهن َوانیشا
باغچه نا
سردا کود
سرد َسرد

یک پاسخ ارائه کنید