برگهای جنگل: نامه‌های رشت و اسناد جنگل

در این کتاب مجموعه‌ای از گزارش‌ها، اسناد و مدارک مربوط به نهضت جنگل و قیام میرزا کوچک خان جنگلی گردآمده است .این مطالب ذیل 9بخش با این موضوعات سامان یافته است

1 : ـ نامه‌های رشت (نامه‌هایی از افرادی از گیلان به حاج حسین آقا امین الضرب) از 1332تا 1342ه‌.ق، به کوشش دکتر اصغر مهدوی

2ـ خاطرات ابوالقاسم کسمایی (برگرفته از نسخه خطی خاطرات او)، به کوشش استاد ایرج افشار

3ـ گزارش‌های سفارت آلمان در تهران به وزارت امور خارجه آلمان از اخبار ایران، به ویژه اوضاع گیلان و نهضت جنگل، گردآوری و ترجمه از دکتر احمد مهراد

4ـ ترجمه سفرنامه یک آلمانی از باکو به رشت، سپس زنجان، سقز، ساوجبلاغ تا موصل که مدتی را با میرزا کوچک خان و اعضای نهضت جنگل گذرانده است، ترجمه معصومه رحیم‌زاده و دکتر احمد مهراد

5ـ چهار نوشته از جمله Soviet Russiaدرباره نهضت جنگل، ترجمه کاوه بیات

6ـ اخبار جنگل، استخراج از کتاب مخابرات استرآباد (یادداشت‌های حسینقلی مقصودلو)، به کوشش ایرج افشار و محمد رسول دریاگشت

7ـ اسناد بازداشت و زندانی شدن امین‌الدوله توسط نیروهای “اتحاد اسلام “(نهضت جنگل) شامل نامه‌ها و تلگراف‌های ظهیرالدوله و مستشارالدوله و دیگران در سال 1335ه‌.ق به کوشش ایرج افشار

8ـ نیکی تین و استوکس در جنگل (خاطرات بازیل نیکی تین، کنسول روس در رضائیه که مامور مذاکره با میرزا کوچک خان شده بود)، ترجمه علی‌محمد فره‌وشی (مترجم همایون)

9ـ اسناد و نوشته‌های پراکنده‌ای مربوط به نهضت جنگل، گردآوری ایرج افشار

****************

پدیدآورندگان :

نویسنده: اصغر مهدوی – ایرج افشار – احمد مهراد – معصومه رحیم‌ زاده – کاوه بیات – محمدرسول دریاگشت

یک پاسخ ارائه کنید