بشکفته دیمان

مِه پیرَ بؤسته

بَشکَفته دیمان َ

دغنِ کاس آوِ مئن

دیئن درم

 

واگردان فارسی :

 

چهره ی شکسته ی

پیری ام را

در آینه ی آب زلال جویبار

دارم می بینم

 

یک پاسخ ارائه کنید