بما نسته درم

ئی تا گه: وازکون بلتهَ اوشن تر
ئی تا گه: نه بنیش قایم تی جا سر

بمانسته درم حیران تی جان گی
کو لنگه سر نانم گرده اَمی در؟

———————————–

برگردان فارسی

مانده ام

یکی می گوید از دروازه ی چون به آن طرف پرش کن
دیگری می گوید نه سرجایت محکم قرار بگیر
بجان تو مانده ام حیران
نمیدانم درِ (منزل) ما بروی کدام پاشنه میچرخد

یک پاسخ ارائه کنید