بیان ضرورت انجام کار در زبان گیلکی

⚡️ برای “بیان ضرورت انجام کار” در زبان گیلکی از دو فعل «وأسن» و «خأسن» کمک گرفته می‌شود.

🔰 چند مثال:

🔵 ایسه چی «وأن» گۊدن؟

🔴 ایسه چی «خأن» گۊدن؟

(فارسی: حال چه «باید» کرد؟)

🔵 وچه «وأ» درس بۊخؤنه.

🔴 وچه «خأ» درس بۊخؤنه.

(فارسی: بچه «باید» درس بخۊنه.)

🔰 صرف گذشته:

🔵 چره «وأس» بؤگؤم؟

🔴 چره «خأس» بؤگؤم؟

(فارسی: چرا «نیاز بۊد» بگم؟/ چرا باید می‌گفتم؟)

🌀 قید “باید” در گیلکی مازندران:

🔰 مثال از شهر قائمشهر/ شاهی:

🔵 اسا چتی «ونه» هاکردن؟

(=حالا چه «باید» کرد؟)

🔵 وچه «ونه» درس بخۊنده.

(=بچه «باید» درس بخۊنه.)

🔵 چه «وسه» گتمه؟

(=چرا «باید» می‌گفتم؟)

⚡️ همچنین در مازندران علاوه بر «ونه»، از “بله” نیز برای بیان لزۊم انجام کار استفاده می‌شود.

🔰 مثال از شهر آمل:

🔵 وچه «بله» درس بخۊنه.

/vənə/, /bələ/

 

یک پاسخ ارائه کنید