بیبیج وابیج

چندر

بیبج وابیج دأره

روزیگار

لاپ شامی بؤستن دریم

 

واگردان فارسی :

 

چقدر

برشته شدن و تفتیده شدن دارد

روزگار

عین کتلت داریم می شویم

 

 

یک پاسخ ارائه کنید