تؤر سوکوله

تؤر ِ سوکولَه

مأنم

هر شَو هر شَو

صؤب َ دوخانمَ

 

واگردان فارسی :

 

خروس دیوانه و وحشی را

مانم

هر شب هر شب

صبح را آواز می دهم

 

 

یک پاسخ ارائه کنید