تاسیان

تاسیان ِ

مِه دیل تِه ر ِ

تِه ایتا زرخ ِ گبَ

به هیزارتا شیرین گبان

فاندم !

 

واگردان فارسی :

 

بی قراراست

دل ام برای تو

یک حرف تلخ تو را

به هزاران حرف شیرین

نمی دهم !

 

یک پاسخ ارائه کنید