ترتیب هسته و وابسته در زبان گیلکی

⚡️ به ترتیب هسته و وابسته و نحوه اضافه شدن وابسته‌ها در تصویر دقت کنید.

ترجمه آخرین جمله به زبان فارسی:

نور چراغ زرد تیر میدان اول شهر زیبای ما

 

🔰 مثال‌های بیشتر:

گیلکی: لاکۊ «خؤنه»

فارسی: خونه‌ی دختر

 

گیلکی: می لاکۊ «خؤنه»

فارسی: خونه دختر من

 

گیلکی: می پیلا لاکۊ «خؤنه»

فارسی: خونه دختر بزرگ من

 

گیلکی: می پیلا لاکۊ «خؤنه» جؤر

فارسی: بالای خونه دختر بزرگ من

 

گیلکی: می پیلا لاکۊ «خؤنه» جؤر طبقه

فارسی: طبقه‌ی بالای خونه‌ی دختر بزرگ من

 

گیلکی: می پیلا لاکۊ «خؤنه» جؤر طبقه هال ٚ مئن

فارسی: داخل هال طبقه‌ی بالای خونه‌ی دختر بزرگ من

 

گیلکی: می پیلا لاکۊ «خؤنه» جؤر طبقه هال ٚ مئن ٚ فرش

فارسی: فرش داخل هال طبقه‌ی بالای خونه‌ی دختر بزرگ من

یک پاسخ ارائه کنید