عشق گاهی شبیه لبخند است
خنده کن خنده ات خوشایند است

بیش از این قند احتکار نکن
عمر آدم به خنده ات بند است

نام تو داغ روی پیشانی ست
یاد تو مثل یک گلوبند است

با تو و بی تو در تب و لرز است
قلب عاشق به درد خرسند است

محو خود می کند تو را یک عمر
عشق، بازیگری هنرمند است!

آه! شاید که زندگی شوخی ست
آه! شاید که عشق ترفند است

ایها الناس من دلم تنگ است!
حال و روزم شبیه اسپند است!

هی نگویید راه و چاه کجاست
گوش هایم لبالب از پند است

حال من را کسی نمی فهمد
محرم دل فقط خداوند است!

 

#محمد_فرخ_طلب_فومنی
از کتاب طره های باد

 

 

یک پاسخ ارائه کنید