تفاوت

گَمَه:

توقایی پیری، سر زَنه به روسوایی

گِه:

پیری و جوانی ناره

پیرا جوانه کونه

راست گی اَ توفیره داره

 

فارسی:

می گویم:

عشق پیری سر به رسوایی زند

می گوید:

پیری و جوانی ندارد

پیر را جوان می کند

راست می گویی این تفاوت را دارد

یک پاسخ ارائه کنید