تلاش شاعرانه

دیروز!

تلاش میکردم

سروده های دیگران را بدزدم

وبنام خودم-ثبت کنم؟!

امروز

تلاش میکنم

سروده هایم بنام کسی ثبت نشود؟!

فردا-

دردادگاه شاعری

(بجرم ناشاعری)؟!!

محاکمه خواهم شد

اعلام خودکفایی-تولیدانبوه

ازنوع خط سوم؟

اتهامم -خیانت به کلمات!!

شکنجه حروف!!

ترور جملات!!

بدعت شاعرانه که بوی “نا”-میدهد

شاکیان خصوصی فراوانی دارم

ازپدربزرگ شعرتا-ندیده هایش!!

وکسانیکه ازغزلهایم عاشق نشده اند

وابیاتی که ناحق دردفتر شعرم محبوسند

وکیل تسخیری دارم–

ذوق وطبع شاعرانه!!

قاضی -ادبیات ومردم-؟!

رای نهایی؟!

(محکومیت بجرم )

تجاوز به عنف بحریم ادبیات

ضرب و شتم جملات مووزن

کم فروشی-ارایه محصولات نامرغوب

خیانت به شاعران سلف

ختم دادرسی!

محکومیت -اندازه سن وسال انوری/!

بی آنکه هیچ سلطان محمودی

“بهای یکی نان”- بمن داده باشد؟!!

رای قطعی و لازم الاجراست

*********************

مشهد۱۸مرداد۱۳۸۷روشن فومنی

 

یک پاسخ ارائه کنید