توشکه

کولکه کلافه توشکه،

کم کم واکونیم .

چی ویریس ببه چی کاموا.

صبر و توقایی امرا،

غوره چاکونیم حلوا

 

ترجمه فارسی:

گره

گره های کلاف پیچ در پیچ را

کم کم باز می کنیم

چه طناب(باشد) چه کاموا

با صبر و عاشقی

از غوره حلوا می سازیم

یک پاسخ ارائه کنید