سبزه یا

توشکه نوا زئن

کی گِه

توشکه زئن ِ اَمرَ

توشکه وابه ؟

توشکه نبؤن

توشکه واکُن ببؤن !

 

واگردان فارسی :

 

سبزه را

گره مزن

چه کس می گوید

با گره زدن

گره باز می شود ؟

گره مباش

گره گشا باش !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید