تِه اَمرَِ یَم چارلی !

تِه اَمرَ یَم چارلی

پیله مرداک

کوچی سیبیل

مردومان ِ خنده خنده مئن

گاچ گاچ ِ ر ِ

را

شوئن دیبی

نأ نَستَم

زیندیگی تَرَ فیلم َ کودابؤ

یا تو زیندیگی یَ !

 

واگردان فارسی:

 

با تو هستم چارلی

مردبزرگ ِ

سبیل کوچک

میان خنده تمسخر مردم

گشاده پا

راه

می رفتی

ندانستم

زندگی تو را فیلم کرده بود

یا تو زندگی را !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید