تِه رافایی

تِه رافایی

مِه چوم ِ نی نی

بیبیشت

آکِه واگردی ؟

 

واگردان فارسی :

 

به انتظار تو

مردمک چشم ام

برشته شد

کی باز می گردی ؟

 

یک پاسخ ارائه کنید