بدأ تِه صدا شاقه سر عشق تی تی بُکُنه

 

واگردان فارسی :

 

بگذار بر شاخه ی صدای ات عشق شکوفه زند

 

یک پاسخ ارائه کنید