تی مرغه لانه

ج دوزد هر چی مانه رمّاله شینه
کی خرس ارثیه کفتاله شینه

ایسه تا زرد سگ تی خانه برپا
تی مرغه لانه در بست شاله شینه

————————————–
برگردان فارسی

لانه ی مرغ تو

از دزد هرچه می ماند مال رمّال است
ارثیه خرس مال کفتار است؛

سگ زرد تا نگهبان خانه ی توست
لانه ی مرغ تو در اختیار شغال است.

(در باور مردم سگ زرد برادر شغال می باشد)

یک پاسخ ارائه کنید