جاذبه های طبیعی گیلان(2)

نوشتار پیش رو، جلد دوم از مجموعه سه جلدی کتاب جاذبه‌های طبیعی دانشنامه فرهنگ و تمدن گیلان است. جلد دوم این مجموعه به دو موضوع آّب‌وهوا و و منابع آب اختصاص داده شده است، هرچند به دلبیل حجم محدود جلد اول، مطالب بخش مسیرهای کوهستانی گیلان به ابتدای جلد دوم افزوده شد.

جاذبه های طبیعی گیلان

یک پاسخ ارائه کنید