جان حسنک بگوکجایی؟!

مُردیم همه زبینوایی…جانِ حسنک بگوکجایی؟

گفتندنجیب وبی ریایی…!!

اصلاح طلب واصول گرایی…!!

آبادگری.امید.مایی…..!!

بادردِخلایق آشنایی….!!

پایانِ تمام رنجهایی…..جانِ حسنک بگو.کجایی؟!

———————————————-

کس رأی نداد اشتباهی……..!!

دادند به حُسنِ ِ تو گواهی…!!

گفتندکه یار ِ.بی پناهی……!!

ازچاله نمی پری به چاهی…!!

مردِ عمل و هدف گرایی……!!جان ِ حَسنک بگو کجایی…؟!

——————————-

باخودت حَسن ,توچندجندی…؟!

استادِ.حقوقِ شهروندی…!!

کوخط ونشون.سربلندی…؟!

ارباب ِِخودم چرا.نمی خندی…؟!

شد.دور.ریاستت.نهایی…!!جانِ ِِ حّسنک بگو.کجایی…؟!

——————————

گفتی که کلید.مِِلید.دارم…!!

وا.کردن.قفل.هست.کارم…!!

بابای ِگره. رو..درمیارم…….!!

امروز.میگی.کلید ندارم…..!!

دَر روی.کسی نمی گشایی..!!جان ِِحََسنک بگو.کجایی…؟!

——————————–

مانور.میدی.به نرخ بازار……….!!

بازار.که هست.دست اشرار…..!!

آماس و.ورم نموده بسیار……..!!

پسماند فروشی هم.شده کار…!!

یا فرصت اشتغال.زایی………!!؟جان ِحََسنک بگو.کجایی؟!

——————————

درسالِ خروسِِ .پََر.طلایی…!!

پرونده, من نشه.جنایی……….!!

یاشاملِِ یارانه زدایی………….!!

قطعش نکنی بجان ِ دایی……!!جان ِ حََسنک بگو.کجایی؟!

———————————————-

روشن فومنی-نوروز۱۳۹۶

یک پاسخ ارائه کنید