جغرافیای تاریخی گیلان

سرزمین گیلان به دلیل برخورداری از موقعیت و ویژگی طبیعی ممتاز خود کمتر مورد تاخت و تاز بیگانگان قرار گرفته است، همین عامل در جغرافیای تاریخی آن نقش بسزایی داشته و موجب شده تا پیدایش ولایات و شهرهای گیلان بیش تر ناشی از پویش تاریخی و فرهنگی بومی این سرزمین باشد، به گونه ای که تنها از اواسط دوره ی صفویه، بلوک ها و ولایات مستقل گیلان یک پارچه شده و تحت حاکمیت مرکزی قرار گرفت و از آن پس حکومت های مرکزی و همسایه، در صدد بهره برداری از ثروت های این سرزمین برآمدند. اکنون گیلان تقریبا همان محدوده و بخش هایی را شامل می شود که در طول تاریخ محدوده ی طبیعی آن به شمار می رفت، این امر ناشی از استواری جغرافیای این سرزمین و پویش طبیعی آن در طول تاریخ است.

جغرافیای تاریخی گیلانپدیدآور:

شهرام امیر انتخابی در دی ماه 1347 در تالش متولد شد تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش گذراند. در سال 1371 در رشته جغرافیای انسانی و اقتصادی از دانشگاه اصفهان فارغ التحصیل شد سپس تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد جغرافیای شهری و روستایی و دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در دانشگاه شهید بهشتی تهران به پایان رساند.

از امیر انتخابی مقاله های علمی – پژوهشی در نشریات مسکن و انقلاب، تحقیقات تالش، رشد جغرافیا، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا و جغرافیا و توسعه منتشر شده است . وی هم چنین به عنوان مشاور برنامه ریزی فضایی و مطالعات جغرافیای در تهیه ی طرح هادی چندین روستا با بنیاد مسکن گیلان همکاری داشته و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور است .

یک پاسخ ارائه کنید