تی وفا رافایی

دِ نئسام

تی غورصا

می امراَ فسمت بوکون

 

برگردان:

در انتظار وفای تو
دیگر نیستم
غصه ات را،
با من قسمت کن

یک پاسخ ارائه کنید