جوما شب

تِه دیم سورخه گولا مانِـه جوما شب

مِــه دیـل آب و چولا مانِـه جوما شب

جوما شَب وختی مِــه ناما دوخانـی

دوخانِـــه بـولبولا مــانِــه جوما شب !

واگردان فارسی :

چهره ات مثل گل سرخ می ماند در شب جمعه

دل مـــن مثل آب و گل توام است در شب جمعه

شب جمعه وقتی نـــام ام را صـــــــــدا می زنی

به صـــــــدا زدن بلبل می ماند در شب جمعه !

یک پاسخ ارائه کنید