جوکول ِ عطر

پورَ کؤد اوتاق َ

جوکول ِ عطر

مِه مأر ِ

بترکسه دسان

 

واگردان فارسی :

 

اتاق را سرشارکرد

عطر دانه های سبز برنج نارس

دست های ترک خورده ی

مادرم

یک پاسخ ارائه کنید