غول غوله دکفته بازار

او وقت کی طبقه سر بنایی

تی دیله

 

فارسی:

در بازار غلغله ای راه افتاد

وقتی که روی طبق گذاشتی

قلبت را

یک پاسخ ارائه کنید