حرف اضافه «با» در زبان گیلکی

⚡️ حرف اضافه «با» در گویش‌های مختلف زبان گیلکی عبارتند از:

✔️ أرا/ أمرأ/ مرأ/ همأ/ همرأ

✔️ جا/ جه

💡 حرف‌های اضافه در زبان گیلکی به صورت *پس‌آیند در جمله قرار می‌گیرند.

 

🔰 یک مثال از گۊیش‌های مختلف زبان گیلکی:

🔵 رۊبار: ده نُتؤنم «ته جا» زندگی بُکُنم

🔵 جعفرآباد: دی نتانم «تی أرا» زیندگی بؤکۊنم

🔵 رشت: ده نتانم «تی أمرأ» زیندگی کۊدن

🔵 شفت: ده نتانمه «تی مرأ» زیندگی کۊدن

🔵 لاجؤن: ده مننم «تی همأ» زیندگی بکۊنم

🔵 چابؤک: دئه نؤتۊنم «تی همرأ» زیندگی بؤکۊنم

🔵 آمل: دیئر نتۊمه «ته جا» زندگی هاکنم

🔵 ساری: دیگه نتۊمبه «ته جه» زندگی هاکنم

(فارسی: دیگه نمی‌تۊنم «با تؤ» زندگی کنم)

*

⚡️در زبان گیلکی حرف‌های اضافه به‌صۊرت «پس‌آیند» در جمله قرار می‌گیرند.

💡 «حرف اضافه» را بسته به مؤقعیت آن می‌توان به دؤ گۊنهٔ «حرف اضافه پیشین» و «حرف اضافه پسین» تقسیم کرد. حرف اضافه پیشین، همان‌گۊنه که از نامش پیداست، پیش از یک واژه می‌آید و حرف اضافه پسین پس از واژه. گۊنهٔ رایج آن در زبان گیلکی حرف اضافه پسین است! یعنی حرف اضافه پس از واژه می‌آید؛ در زبان فارسی این مۊضۊع برعکس است!

یک پاسخ ارائه کنید