حرف اضافه «تو، توی» در زبان گیلکی

⚡️ حرف اضافه «در، تو» در گویش‌های مختلف زبان گیلکی عبارتند از:

✔️ میان/ میۊن/ میئن/ مئن/ مَن

✔️ دل/ دله

💡 حرف‌های اضافه در زبان گیلکی به‌صورت *پس‌آیند در جمله به‌کار می‌روند.

 

🔰 چند مثال:

🔵 أ رۊخانه «میان» ماهی خیلی دره.

(فارسی: تۊ این رۊدخۊنه ماهی زیاده)

🔵 ریاضی «مئن» مۊ ضعیفم.

(فارسی: تۊ درس ریاضی من ضعیفم)

🔵 اشۊن چادر ٚ «دله» بخۊتمه.

(فارسی: دیشب تۊ چادر خوابیدم)

🔵 را «دل» هسأم.

(فارسی: تۊ راهم)

* ⚡️در زبان گیلکی حرف‌های اضافه به‌صۊرت «پس‌آیند» در جمله قرار می‌گیرند.

💡 «حرف اضافه» را بسته به مؤقعیت آن می‌توان به دؤ گۊنهٔ «حرف اضافه پیشین» و «حرف اضافه پسین» تقسیم کرد. حرف اضافه پیشین، همان‌گۊنه که از نامش پیداست، پیش از یک واژه می‌آید و حرف اضافه پسین پس از واژه. گۊنهٔ رایج آن در زبان گیلکی حرف اضافه پسین است! یعنی حرف اضافه پس از واژه می‌آید؛ در زبان فارسی این مۊضۊع برعکس است!

یک پاسخ ارائه کنید