خأسن (خواستن) xa:sən

 صرف فعل گیلکی خأسن

 

¤ ماضی ساده (خواستم، خواستی، خواست، …)

 مثبت : بخأسم، بخأسی، بخأس، بخأسیم، بخأسین، بخأسن

 منفی : نخأسم، نخأسی، نخأسی، نخأسیم، نخأسین، نخأس

مثال: می جی معذرت بخأس (ازم معذرت خواست)

———————————

¤ ماضی استمراری (می‌خواستم، …)

 مثبت : خأسم، خأسی، خأس، خأسیم، خأسین، خأسن /xa:sən/

 منفی : نخأسم، نخأسی، نخأسی، نخأسیم، نخأسین، نخأسن

مثال: مۊ خأسم بۊشۊم (من میخواستم برم)

———————————

¤ ماضی التزامی (خواسسته باشم، …)

مثبت : خأسه‌بۊم، خأسه‌بی، خأسه‌بۊ، خأسه‌بیم، خأسه‌بین، خأسه‌بۊن

منفی : نخأسه‌بۊم، نخأسه‌بی، نخأسه‌بۊ، نخأسه‌بیم، نخأسه‌بین، نخأسه‌بۊن

مثال: أگر خأسه‌بۊن، تره خبر دنه (=اگر خواسته باشه [بخواد] بهت خبر می‌ده)

———————————

¤ مضارع حالت۱ (بخوام، …)

 مثبت : بخأم، بخأی، بخئه، بخأیم، بخأین، بخأن

 منفی : نخأم، نخأی، نخئه، نخأیم، نخأین، نخأن

مثال: أگر بخئه، أمره گۊنه (اگر بخواد بهمۊن خبر میده)

———————————

¤ مضارع حالت۲ (می‌خوام، …)

 مثبت : خأنم، خأنی، خأنه، خأنیم، خأنین، خأنن /xa:nən/

 منفی : نخأنم، نخأنی، نخأنه، نخأنیم، نخأنین، نخأنن

مثال: مۊ خأنم بۊشۊم (من میخوام برم)

یک پاسخ ارائه کنید