خؤندن (خواندن) xondən

صرف فعل گیلکی خؤندن/ فارسی خواندن

 

¤ ماضی ساده (خواندم، خواندی، خواند، …)

 مثبت : بۊخؤندم، بۊخؤندی، بۊخؤند، بۊخؤندیم، بۊخؤندین، بۊخؤندن

 منفی : نۊخؤندم، نۊخؤندی، نۊخؤند، نۊخؤندیم، نۊخؤندین، نۊخؤندن

———————————

¤ ماضی نقلی (خوانده) » بۊخؤنده

———————————

¤ ماضی بعید (خوانده بۊدم، …)

مثبت : بۊخؤنده بؤم، بۊخؤنده بی، بۊخؤنده بؤ، بۊخؤنده بیم، بۊخؤنده بین، بۊخؤنده بؤن

منفی : نۊخؤنده بؤم/ بی/ بؤ/ بیم/ بین/ بؤن

ؤ (o)

———————————

¤ ماضی التزامی (خوانده باشم …)

مثبت : بۊخؤنده بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : نۊخؤنده بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

ۊ (u)

———————————

¤ ماضی استمراری (می‌خواندم، …)

 مثبت : خؤندم، خؤندی، خؤند، خؤندیم، خؤندین، خؤندن

 منفی : نۊخؤندم، نۊخؤندی، نۊخؤند، نۊخؤندیم، نۊخؤندین، نۊخؤندن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می‌خواندم، …)

مثبت : خؤنده دؤبؤم، دبی، دؤبؤ، دبیم، دبین، دؤبؤن

منفی : خؤنده دننه‌بؤم، دننه‌بی، دننه‌بؤ، دننه‌بیم، دننه‌بین، دننه‌بؤن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم می‌خوانم، …)

 مثبت : خؤنده درم، دری، دره، دریم، درین، درن

 منفی : خؤنده دننم، دننی، دننه، دننیم، دننین، دننن

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌خوانم، …)

 مثبت : خؤنم، خؤنی، خؤنه، خؤنیم، خؤنین، خؤنن

 منفی : نۊخؤنم، نۊخؤنی، نۊخؤنه، نۊخؤنیم، نۊخؤنین، نۊخؤنن

———————————

¤ مضارع التزامی (بخوانم، …)

 مثبت : بۊخؤنم، بۊخؤنی، بۊخؤنه، بۊخؤنیم، بۊخؤنین، بۊخؤنن

 منفی : نۊخؤنم، نۊخؤنی، نۊخؤنه، نۊخؤنیم، نۊخؤنین، نۊخؤنن

———————————

¤ فعل امر  : بۊخؤن
¤ فعل نهی : نۊخؤن

یک پاسخ ارائه کنید