خُشکَ شاخه

چنار اَرسو فوکونه

خو خشکهَ شاخه ره

وارشَ پس

 

برگردان:

چنار اشک می ریزد

برای شاخه ی خشکیده اش

پس از باران

یک پاسخ ارائه کنید