دأشتن (نگه داشتن) Dashtən

صرف ماضی فعل دأشتن:

دأشتم، دأشتی دأشت، دأشتیم، دأشتین، دأشتن

صرف مضارع فعل دأشتن:

دأرم، دأری، دأره، دأریم، دأرین، دأرن

 

 

صرف فعل دأشتن به معنای نگه‌داشتن:

¤ ماضی ساده (نگه داشتم …)

 مثبت : بدأشتم  بدأشتی  بدأشت بدأشتیم بدأشتین بدأشتن

 منفی : ندأشتم  ندأشتی  ندأشت ندأشتیم ندأشتین ندأشتن

———————————

¤ ماضی بعید ( نگه داشته بودم …)

مثبت : بدأشته بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

منفی : ندأشته بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (نگه داشته باشم …)

مثبت : بدأشته بوم/  ببی/  بو/  بیم/  بین/  بون

منفی : ندأشته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

———————————

¤ ماضی استمراری (نگه می داشتم …)

 مثبت :  دأشتم  دأشتی   دأشت   دأشتیم   دأشتین   دأشتن

منفی :  ندأشتم  ندأشتی   ندأشت   ندأشتیم   ندأشتین   ندأشتن

———————————

¤ ماضی تمنایی (نگه می داشتمم …)

 مثبت : دأشته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : دأشته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی : ندأشته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم نگه می داشتم …)

مثبت : دأشته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : دأشته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ مضارع اخباری (نگه میدارم …)

سیاهکلرود:

 مثبت : دأرم  دأری   دأره    دأریم  دأرین   دأرن

 منفی : نِدأرِم ندأری  ندأره ندأریم  ندأرین  ندأرن

قاسم‌آباد:

 مثبت : دأرنِم  دأرنی   دأرنه    دأرنیم  دأرنین   دأرنن

 منفی : نِدأرِنم ندأرنی  ندأرنه  ندأرنیم  ندأرنین  ندأرنن

———————————

¤ مضارع التزامی (نگه دارم …)

 مثبت : بِدأرم  بدأری  بدأره  بدأریم  بدأرین  بدأرن

 منفی : نِدأرم  ندأری  ندأره  ندأریم  ندأرین  ندأرن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم نگه میدارم …)

 مثبت : دأشته  درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : دأشته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر  :  بِدأر  (نگه دار)
¤ فعل نهی :  نِدأر  (نگه ندار)

 

یک پاسخ ارائه کنید