دؤمۊتن (لقد کردن) domutən

صرف فعل گیلکی دؤمۊتن/ فارسی لقد کردن

ۊ (u)/ ؤ (o)

 

¤ ماضی ساده (لقد کردم، …)

 مثبت : دؤمۊتم، دؤمۊتی، دؤمۊت، دؤمۊتیم، دؤمۊتین، دؤمۊتن

 منفی : دؤنؤمۊتم، دؤنؤمۊتی، دؤنؤمۊت، دؤنؤمۊتیم، دؤنؤمۊتین، دؤنؤمۊتن

———————————

¤ ماضی نقلی (لقد کرده‌) » دؤمۊته

 ———————————

¤ ماضی بعید (لقد کرده بودم، …)

ؤ (u)

مثبت : دؤمۊته‌بؤم،  دؤمۊته‌بی، دؤمۊته‌بؤ، دؤمۊته‌بیم، دؤمۊته‌بین، دؤمۊته‌بؤن

منفی :  دؤنؤمۊته‌بؤم،  دؤنؤمۊته‌بی، دؤنؤمۊته‌بؤ، دؤنؤمۊته‌بیم، دؤنؤمۊته‌بین، دؤنؤمۊته‌بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (لقد کرده باشم …)

ۊ (u)

مثبت : دؤمۊته‌بۊم،  دؤمۊته‌بی، دؤمۊته‌بۊ، دؤمۊته‌بیم، دؤمۊته‌بین، دؤمۊته‌بۊن

منفی :  دؤنؤمۊته‌بۊم،  دؤنؤمۊته‌بی، دؤنؤمۊته‌بۊ، دؤنؤمۊته‌بیم، دؤنؤمۊته‌بین، دؤنؤمۊته‌بۊن

———————————

¤ ماضی تمنایی (لقد می‌کردم، …)

 مثبت : دؤمۊته‌نأبؤم، دؤمۊته‌نأبی، دؤمۊته‌نأبؤ، دؤمۊته نأبیم، دؤمۊته‌نأبین، دؤمۊته‌نأبؤن

 منفی1 :  دؤمۊته ننابؤم/ ننابی/ ننابؤ/ ننابیم/ ننابین/  ننابؤن

 منفی2 : دؤنؤمۊته نابؤم/ نابی/ نابؤ/ نابیم/ نابین/ نابؤن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم لقد می‌کردم، …)

مثبت :  دؤمۊته دؤبؤم/ دبی/ دؤبؤ/ دبیم/ دبین/ دؤبؤن

منفی :  دؤمۊته دننه‌بؤم/ دننه‌بی/ دننه‌بؤ/ دننه‌بیم/ دننه‌بین/ دننه‌بؤن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم لقد می‌کنم، …)

 مثبت : دؤمۊته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : دؤمۊته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ مضارع اخباری (لقد می‌کنم، …)

 مثبت : دؤمۊجنم، دؤمۊجنی، دؤمۊجنه، دؤمۊجنیم، دؤمۊجنین، دؤمۊجنن

 منفی : دؤنؤمۊجنم، دؤنؤمۊجنی، دؤنؤمۊجنه، دؤنؤمۊجنیم، دؤنؤمۊجین، دؤنؤمۊجنن

———————————

¤ مضارع التزامی (لقد کنم، …)

 مثبت : دؤمۊجم، دؤمۊجی، دؤمۊجه، دؤمۊجیم، دؤمۊجین، دؤمۊجن

 منفی : دؤنؤمۊجم، دؤنؤمۊجی، دؤنؤمۊجه، دؤنؤمۊجیم، دؤنؤمۊجین، دؤنؤمۊجن

———————————

¤ فعل امر  :  دؤمۊج (=لقد کن)
¤ فعل نهی :  دؤنؤمۊج (=لقد نکن)

یک پاسخ ارائه کنید