دؤگوتن (ریختن) Dogutən

 صرف فعل گیلکی : دؤگۊتن/ فارسی : ریختن

گویش شرق گیلان؛ کلاچای

تذکر: حالت‌های A حالت نوشتاری و حالت‌های B حالت‌گفتاری هستند.

ۊ (u)

ؤ (ow)

———————————

¤ ماضی ساده (ریختم …)

 A

 مثبت : دؤگۊتم  دؤگۊتی  دؤگۊت  دؤگۊتیم  دؤگۊتین  دؤگۊتن

 منفی : دؤنؤگۊتم  دؤنؤگۊتی  دؤنؤگۊت  دؤنؤگۊتیم  دؤنؤگۊتین  دؤنؤگۊتن

 B

مثبت : دؤتم  دؤتی  دؤگۊت  دؤتیم  دؤتین  دؤتن

منفی : دؤنؤتم  دؤنؤتی  دؤنؤگۊت  دؤنؤتیم  دؤنؤتین  دؤنؤتن

———————————

¤ ماضی استمراری (می ریختم …)

 A

 مثبت : دؤگۊتم  دؤگۊتی  دؤگۊت  دؤگۊتیم  دؤگۊتین  دؤگۊتن

 منفی : دؤنؤگۊتم  دؤنؤگۊتی  دؤنؤگۊت  دؤنؤگۊتیم  دؤنؤگۊتین  دؤنؤگۊتن

 B

مثبت : دؤتم  دؤتی  دؤگۊت  دؤتیم  دؤتین  دؤتن

منفی : دؤنؤتم  دؤنؤتی  دؤنؤگۊت  دؤنؤتیم  دؤنؤتین  دؤنؤتن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می ریختم …)

A

مثبت : دؤگۊته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : دؤگۊته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 B

مثبت : دؤته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : دؤته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ ماضی تمنایی (می ریختم …)

 A

 مثبت : دؤگۊته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : دؤگۊته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 B

 مثبت : دؤته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : دؤته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

———————————

¤ ماضی نقلی (ریخته ام …)

 A

مثبت : دؤگۊتأم  دؤگۊتأی  دؤگۊته  دؤگۊتأیم  دؤگۊتأین  دؤگۊتأن

منفی : دؤنؤگۊتأم  دؤنؤگۊتأی  دؤنؤگۊته  دؤنؤگۊتأیم  دؤنؤگۊتأین  دؤنؤگۊتأن

 B

مثبت : دؤتأم  دؤتأی  دؤته  دؤتأیم  دؤتأین  دؤتأن

منفی : دؤنؤتأم  دؤنؤتأی  دؤنؤته  دؤنؤتأیم  دؤنؤتأین  دؤنؤتأن

———————————

¤ ماضی بعید (ریخته بودم …)

 A

مثبت : دؤگۊته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

منفی : دؤنؤگۊته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 B 

مثبت : دؤته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

منفی : دؤنؤته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (ریخته باشم …)

 A

مثبت : دؤگۊته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : دؤنؤگۊته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

 B

 مثبت : دؤته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

 منفی : دؤنؤته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

———————————

¤ ماضی نقلی مستمر ?

 A

مثبت : دؤگۊته دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

منفی : دؤگۊته ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

 B

 مثبت : دؤته دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

 منفی : دؤته ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

———————————

¤ ماضی ابعد ?

 A

مثبت : دؤگۊته دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

منفی : دؤگۊته ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

 B

 مثبت : دؤته دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

 منفی : دؤته ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

———————————

¤ مضارع اخباری (می ریزم …)

 A

 مثبت : دؤکۊنم  دؤکۊنی  دؤکۊنه  دؤکۊنیم  دؤکۊنین  دؤکۊنن

 منفی : دؤنؤکۊنم  دؤنؤکۊنی  دؤنؤکۊنه  دؤنؤکۊنیم  دؤنؤکۊنین  دؤنؤکۊنن

 B

 مثبت : دؤنم  دؤنی  دؤنه  دؤنیم  دؤنین  دؤنن

 منفی : دؤنؤنم  دؤنؤنی  دؤنؤنه  دؤنؤنیم  دؤنؤنین  دؤنؤنن

———————————

¤ مضارع التزامی (بریزم …)

 A

 مثبت : دؤکۊنم  دؤکۊنی  دؤکۊنه  دؤکۊنیم  دؤکۊنین  دؤکۊنن

 منفی : دؤنؤکۊنم  دؤنؤکۊنی  دؤنؤکۊنه  دؤنؤکۊنیم  دؤنؤکۊنین  دؤنؤکۊنن

 B

 مثبت : دؤنم  دؤنی  دؤنه  دؤنیم  دؤنین  دؤنن

 منفی : دؤنؤنم  دؤنؤنی  دؤنؤنه  دؤنؤنیم  دؤنؤنین  دؤنؤنن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم می ریزم …)

 A

 مثبت : دؤگۊته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : دؤگۊته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 B

 مثبت : دؤته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : دؤته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر :  دؤکۊن  (بریز)
¤ فعل نهی :  دؤنؤکۊن  (نریز)

یک پاسخ ارائه کنید