داستان‌های افراشته

افراشتۀ روزنامه‌نگار و مبارز سیاسی، افراشتۀ شاعر و افراشتۀ داستان‏ نویس؟

از هر زاویه که به زندگی و آثار محمد‏علی افراشته (1338ـ 1287) بنگریم به لحاظ محتوایی، مردمان، حاکمان و ارتباط متناقض آنان را می‏بینیم؛ و به لحاظ شکلی، روایت جذاب و شیرین، طنز ریزبینانه و صریح و چخوفی، تیپ‏ها و شخصیت‏هایی متفاوت اما ملموس، و سوژه‏هایی رندانه و پُر نیش و نوش او را. کتاب حاضر دربرگیرندۀ تمامی داستان‌های محمدعلی افراشته است که برآیند یک عمر نوشتن اوست. در این آثار، هم شعارگراییِ دوران جوانی او پیداست و هم زلالی و شفافیت سوژه‏ها و پردازش شخصیت‏هایش در آثاری که در غربت نوشت و در کشور بلغارستان و به زبانی بیگانه منتشر کرد؛ آثاری که در آن‌ها دیگر شعار نمی‏دهد بلکه نشان می‏دهد. مرگ نابه‏هنگام افراشته در مهاجرت، آثار او را تا حدود زیادی در محاق فروبرد. جمع‌آوری و نشر آثار او، ادای دینی است به یکی از بااستعدادترین نویسندگان طنزپرداز معاصر ایران.

یک پاسخ ارائه کنید