داغدان

کـــــرا واره مِـــــه چوم ، پاک نابدانِه

زنه جوش هَی مِـه دیل، لاب قابدانِه

بـــوگوفتم : دیلبرا ، میرم تِــه چوِمِه

دکفت خنده ، بــوگـوفته : داغدانِه !

 

واگردان فارسی :

 

چشم ام دارد می بارد ، انگار ناودان است

دل ام دارد مثل کتری می جوشد

به دلبرم گفتم : برای چشم ات می میرم

به خنده افتاد ، گفت : هذیان است !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید