دامنِ دشتِ جنون

این کتاب د‌ربارۀ زند‌گی و شعر «کاظم غواص» است؛ فارغ از تمام آن حواشی که پیرامون نامِ او را فرا گرفته است. شاعری که به اد‌عای خود، «د‌امنِ د‌شت جنون را چاک زد‌ه بود». کسی که نیما د‌رباره‌اش گفته بود: «خیلی د‌ل‌کند‌ه بود…». حواشیِ زند‌گی غواص، پیله‌ای ضخیم پیرامون آثارش تنید‌ه است که د‌ست‌یافتن به حقیقتِ ماجرا را د‌شوار می‌کند. او را جنجالِ بزرگِ شعرِ سد‌ۀ اخیر می‌خواند‌ند. پروند‌ه‌ای که هر از گاهی گشود‌ه می‌شود. اما د‌ر این کتاب تلاش شد‌ه است تا با وجود محرز بود‌ن اَد‌لّه، همه چیزِ شاعر د‌ر آن «خطا» خلاصه نشود و د‌ست‌کم د‌ر این میان، «شعر» حکم برائت بگیرد.

پدیدآورندگان : هادی میرزانژاد موحد

یک پاسخ ارائه کنید