درامدی بر ادبیات گیلکی

ادبیات گیلکی گستره ی متنوعی از شعر و نثرشفاهی و مکتوب را در بر می گیرد که نیاز به پژوهشی جامع و فراگیر دارد و در این صفحات محدود نمی گنجد از این رو در این اثر به شکلی گذرا به مهم ترین مباحث ادبیات گیلکی پرداخته شده است که عبارتند از : رویدادهای اجتماعی و تاریخی و نقش آن ها در توحل زبان و ادبیات گیلکی ؛ پیشینه ی ادبیات مکتوب گیلکی و نگاهی به آثار باز مانده از سده های پیشین ، اشعار شاعران دوره ی مشروطه و تحلیل درون مایه های این آثار ؛ شکل گیری ادبیات جنگل ؛ موقعیت ادبیات گیلکی پس از افول نهضت جنگل ؛ نو گرایی در شعرهای شاعران دهه ی پنجاه و نقش پیشگامان سبک نیمایی شعر گیلکی ؛ شعر سنتی ، منظومه سرایی و غزل گیلکی ؛ ترانه سرایی و پیش پرده خوانی ، نقش مطبوعات در هویت بخشی شعر گیلکی ؛ هساشعر و بازتاب آن ؛ نثر گیلکی و نمونه هایی از آن ؛ و نگاهی به زندگی و آثار شاعران نام آور گیلکی چون میرزا حسین خان کسمایی ، محمد علی افراشته ، شیون فومنی ، محمد بشرا و … .

یک پاسخ ارائه کنید