دمکراسی

گفته باشم!
تا بعد نگویی که«دمکراسی» نیست.
در انتخاب آزادی
آزادی که نوعش را خود انتخاب کنی:

افشان
نازک
تابیده
کلفت…

در فرصتی کوتاه
پاسخی سخت می‌طلبید:
انتخاب درد
شعله‌های زخم،
پاسخش می‌داد
و او
مست از وحشتی که خود ساخته بود
می‌خواست
اقیانوسی را خشک کند.

اما دمکراسی‌اش
با هر ضربه
مستهلک می‌شد.

عباس گلستانی
📘از کتاب ما قراری داشتیم

 

یک پاسخ ارائه کنید