دوبیتی های گیلکی1

(اهل گیلان)

نی یم -ازملک یعقوب و سلیمان

نه من-ازجنس ساروجم -نه سیمان

اوشان ازجنس خاکد-امان از-گیل

اوشان آدم ترد-یا-اهل گیلان؟!

 

برگردان بفارسی

نمیگویم من هم وطن حضرت سلیمان ویعقوبم

وادعا یی هم ندارم-که ازسیمان وساروج وجودم را سرشته اند

همه مردم دنیا-وجودشان ازخاک سرشته شده

اما مردم زادگاه من وجودشان ازگل سرشته شده

 

——————————-

خمره برادرخم

آغوذکسروماشل زا -بیشماره

طلبکارم -آمی دوشا سواره

جه ا-بندم -نتانستیم واغوشتان

دانیم کی نرخه یم خومه براره

 

برگردان بفارسی

با وجودیکه درسرزمینی ثروتمندزندگی میکنم

اما میگویندنباید توقع رفاه داشته باشی

هرچه خزانه دارش را عوض میکنم

اما هیچ تفاوتی با قبلی ندارد-همچنان دراوج ثروث فقیرم

 

————————

درصف محشر

عی سم ازدست دنیا سخت غمناک

تونم مره -فراموشا کودی پاک

اگر ازمن نوکونی دیل نوازی

صف محشر گریبانه زنم چاک

 

برگردان بفارسی

خیلی ازدست دنیا دلگیرم

توهم کلا مرا فراموش کرده ای

اگر ازمن حمایت نکنی وبدادم نرسی

روزقیامت ازدست بیعدالتی ات-گریابانم را چاک میزنم

 

————————–

(جدایی)

نی شی نم درکنارچشمه دیل تنگ

نهم سر مثل مجنون برسر-سنگ

دکفته فاصله بین من ویار

خداوندا-هزار فرسنگ فرسنگ

 

برگردان بفارسی

درکنارچشمه با دلتنگی می نشینم

مانند مجنون سرم را به سنگی تکیه میدهم

بین من ومحبوبم

خدامیداندچقدر-فاصله هست

 

——————————

شرمنده مار ومور

نارم از مرگ یارب خوف وباکی

کی راحتا بم از-دنیای خاکی

عی سم شرمنده از اینکی فوکونم

بدست مار وموران -آبه -پاکی ؟!

 

برگردان بفارسی

هیچ ترسی ازمردن ندارم

چونکه مرگ اول راحتی من است

تمام اندوهم ازمردن این است

که ازبدن نحیفم -مارو مور-هم نصیبی نمیبرند

 

—————————-

مردم هم برادر و خواهر هم هستند

اگرازکلده ایی یا ازکلاشم

اگر کاساگولی یا کبلا هاشم

من وتو هردوتا ازیک قماشیم

تی مارحوا-می یر-دادوله آدم

 

برگردان بفارسی

اگر اهل روستای کلده هستی یا کلاشم

اگر اسمت کاسگول-یا کربلایی هاشم است

با وجودیکه زادگاهمان فرق میکند

درخلقت پدرومادرمشترکی داریم

(حوا وادم فریب خوررده-والدین ماهستند)

 

———————-

بی نظیردرغم وغصه

مثه من بعدازاین ده-مار نزایه

کی غم درهف محل مستقر آیه

من ازچرخ فلک چیزی نخاستام

نانم کی اون زجان من چی خوایه

 

برگردان بفارسی

مثل من دیگر هیچ مادری نخواهد زاد

چون درهفت محل قحطی غم وغصه رخ میدهد

من ازاین روزگارهیچ شادی طلب نمیکنم

نمیدانم او برای چه اینقدربامن گلاویز میشود

 

————————

بی پشتوانه

من وتو را شوعیم-شانه به شانه

مرا- گوفتی منم تی پشتوانه

بنی تنها مرا -ناخبر-بوشاعی

حالا گردم تره-خانه به خانه

 

برگردان بفارسی

من وتو دوش بدوش هم راه میرفتیم

بمن میگفتی تکیه گاه تو هستم

پس چرا مرا تنها گذاشتی ورفتی

حالا -در به دردنبال تو میگردم

 

———————-

غربت من وسازمن

مرا گوفته برار می دیل عی سا تنگ

ایزه ویشتر-مره سازا بزن چنگ

کمی -تاره -نمکا ویشترا کون

کی تا خونا بوهه حتی دیله سنگ

 

برگردان بفارسی

بمن میگفتی برادرجان خیلی دلم تنگ است

امروزبیا بیشتربرای من ساز بزن

اما امروز لحن سازت غم انگیز ترباشد

طوریکه دل سنگ را اب کند

 

——————-

بهاروخزان عمر

بهارخوبه اگر پاییز نوبویی

جه شادی فصل غم انگیز نوبایی

بدست چرخ شمشیر جفایه

چقدرخوبه اونه دم-تیز نوبایی

 

برگردان بفارسی

چقدرخوب است همیشه عمربهاربود

وهرگز خزانی برای عمر وجود نداشت

یک شمشیرجفا دست روزگارهست

اگر اینقدرتیز وبرنده بود-عالی بود

 

 

 

یک پاسخ ارائه کنید