دوخونُق

چاپلا زنه
چی‏‌چیلاس
جان‏شورا دره شبنم مرا
تی‏‌تی
چوم واکونه ناجه
دوچکهˇ توشکه
دوم تکان دهه
مردومان آیید
تترج
دوچکهˇتوشکا
توشکه زنید
قسرˇدار دور
تی گوش‏ور نخانده
چوم ‏پیله نزه
دونیایا
هوتو دینی کی دینه
رم بوکوده بمب
کیس اوساده سق‌‏دار
پوس‏‌کلان بوکوده شعر

چوم کی واکود
               دوخونُق هن بو.

 

برگردان فارسی:

▪پژواک

پرکوبی می‏‌کند
       سنجاقک
      حمام گرفته است با شبنم
غنچه
         چشم باز می‏‌کند رویا
گره ناساز
دم تکان می‌‏دهد
می‌‏آیند
      پیاپی
گره ناگشوده را
      گره می‌‏زنند
به دور درخت عقیم
در گوشت نخوانده
چشم باز نکرده
دنیا را
همان‏گونه می‌‏بینی که می‌‏بیند
ترکش انفجار
    چروک درخت آزاد
پوست اندازیِ شعر

چشم که باز کرد
              پژواک همین بود.

 

یک پاسخ ارائه کنید