هیکی تقصیر ناره!دوری

ایپچه تو حساس بوبوستی

ای میثقال من حسود

یا برعکس

 

برگردان فارسی:

تقصیری ندارد کسی!

کمی تو حساس شده ای،

کمی هم من حسود.

یا برعکس

یک پاسخ ارائه کنید