دور آغاجانیبیم

دوتا نهال اَصحرا یادگاره
ئی تا دئر قد کشه ئی تا بی عاره

دور آغاجانیبیم بقول می مار
پسر شمشاده دختر توته داره

————————————-
برگردان فارسی

از مطلب دور نشویم…

یادگار حیاط منزل ما دوتا نهال است
یکی دیر قد می کشد و آن دیگر بی عار است
از مطلب دور نشویم بقول مادرم
پسر شمشادست و دختر درخت توت (که زود رُشد میکند)

یک پاسخ ارائه کنید