دوسته پنجره

کتاب مجموعه اشعار گیلکی « دوسته پنجره (پنجره بسته) » ،شامل مقدمه و 57 قطعه شعر ( غزل ) و شش صفحه « واژه نامه » ، در 130 صفحه منتشر شد.

خانه رو به کوچه و کو باد دسته پنجره می درا باد جه آخر دوسته پنجره

پدیدآورنده “علی رضا صدیق دوبخشری”

یک پاسخ ارائه کنید