دومه اسبی مو

دومِـه اسبـی دَوَستـه ئـی ، تِـه مـویا

بَشَم قـــوربـان گـــولـه پسر ، تِــه رویا

دومـاغــه وابینـی ، نـاخـون زنــی لاک

تِــه لب بــا روژ مــأنــه سـورخـه لــبویا

تِــــه چـومــانـــا تــاوَدی ، لـنزه رنگــی

واگـــردانی تِــه چـومـــه رنگــــه سـویا

چومــا ریمـل زنـــی ، ابـــرو واچینــی

کـــه طـاووس چأکنـی ، کـوره قـوقـویا

شی رستوران خوری هات داگ وپیتزا

غــذا اصـلن نـأنـی شامــی ، کـوکـویا

چـی مـرداکـی ایسی آخر ، پسر جان

دریــد مــردوم تِـه پــوشته سر چــپویا

« کاس آقا » خاکـه عالـــم بـر سر تو

نفامستــی هـَـنَه ، مَـردی چطـویا ؟!

 

واگردان فارسی :

 

موی ات را مانند دُم اسب بسته ای

گل پسر ، قربان روی ات بروم

بینی ات را جراحی می کنی ، ناخن ات را لاک می زنی

لب روژ زده ات ، به لبوی قرمز می ماند

به چشمان ات لنز رنگی می اندازی

گوشه چشم را ریمل می زنی ، ابرو را ور می داری

که جغد را ، طاووس درست کنی

رنگ و سوی چشم ات را بر می گردانی

پسر جان ، آخر چه مردی هستی تو

به رستوران می روی و هات داگ و پیتزا می خوری

شامی و کوکو را اصلا” غذا نمی دانی

که مردم پشت سرت به پچ پچه افتاده اند

« کاس آقا » خاک عالم بر سر تو

همین را نفهمیدی که مردی چگونه است ؟!

 

یک پاسخ ارائه کنید